اوقات شرعی
  •   کارشناس مسئول واحد گسترش و آمار : خانم سالومه احمدخانی ها
  •   کارشناس گسترش (جلب مشارکت- نيروی انسانی) : آرزو محمدی
  •   کارشناس گسترش(بهورزی-بيمه روستايی) : مهناز محمدی
  •   کارشناس گسترش(طرح گسترش-پزشک خانواده) : سهيلا بختياری
  •   کارشناس گسترش و امار: اعظم رمضانی

  ..........................................................................................................

  شرح وظايف واحد گسترش شبکه :

  · شناخت خصوصيات جغرافيايی ، جمعيتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهيه طرحهای جديد متناسب با شرايط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور

  · بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی

  · مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغييرات سياسی ، جغرافيايی و جمعيتی ايجاد شده در منطقه

  · بررسی و پيش بينی منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

  · مشارکت و هماهنگی با ساير گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات و نيروی انسانی

  . راه اندازی و ايجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جديد نظير خانه بهداشت، پايگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستايی برابر طرح گسترش شبکه

  . اولويت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی

  . مکان يابی برای احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئين نامه های گسترش

  . ايجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه يا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش

  . الويت بندی تعميرات و تجهيزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيری در خصوص وصول اعتبارات

  . هماهنگی جهت هزينه شدن اعتبارات به ترتيب اولويت تعميرات و تجهيزات پيش بينی شده

  . . تامين و توزيع تجهيزات فنی و اداری مورد نياز واحدهای بهداشتی و درمانی

  · نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی

  · آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحين خدمت)

  . برآورد نيروی انسانی فنی و اداری مورد نياز شبکه،

  . متناسب سازی حجم خدمات با تعداد نيروی انسانی مورد نياز

  . اولويت بندی نيروهای مورد نياز برای استخدام نيرو،

  . هماهنگی جهت جذب مجوزهای استخدامی،

  . بازنگری و پيشنهاد اصلاح تشکيلات،

  . تأمين و توزيع نيروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان

  . تدوين و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حين خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غيره

  · جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ريزی ، تامين منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی

  .اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق واجد شرايط (شهری-روستايی)

  . نظارت بر عملکرد تيم سلامت و پوشش خدمات بهداشتی در روستاها

  · تجهيز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی · هدايت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربيت بهورزان کارآمد

  . نظارت بر حسن انجام سرشماری ساليانه توسط بهورزان

  . ارسال آمار فصلی و استخراج شاخص های بهداشتی از زيج واحدهای بهداشتی و تحليل شاخص های زيج

  . بازآموزی و نوآموزی بهورزان

  . توانمندسازی مربيان

  . آزمون علمی نيم سال و ساليانه بهورزان و مربيان بهورزی مراکز روستايی

  . برگزاری شورای مربيان ستادی

  . برگزاری شورای مربيان محيطی

  پايش از خانه های بهداشت

  · بررسی و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروی انسانی

  · بررسی و تحليل گزارش های واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان های ذيربط

  · هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات

  · طراحی و اجرای طرح های تحقيقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کميت و کيفيت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی

  · برنامه ريزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطين بهداشتی

  · پايش و ارزشيابی برنامه ها ی جاری جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعميق برنامه های نظام سلامت در سطوح مشارکت داوطلبان محلات ، نيروی مقاومت و نيروهای نظامی و انتظامی ، حوزه های علميه ، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ، سازمانهای دولتی و غيردولتی ، مشارکت خيرين و واقفين ، مشارکت مدارس ، شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

  شرح وظايف واحد آمار شبکه :

 

  . جمع آوری ، بررسی و آناليز فرمهای آماری به صورت ماهيانه و ارسال آن به واحد آمار معاونت

  . جمع اطلاعات وآمارعملکردهای مختلف مراکز بهداشتی درمانی

  . تجزيه و تحليل و تهيه اطلاعات آماری به صورت سه ماهه و ارائه پسخوراند لازم.

  . بازديد و نظارت ازمراکز و خانه بهداشت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بررسی صحت و سقم آمارهای ارسال شده.

  . ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش .

  . آموزش و برنامه ريزی برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

  . جمع آوری و ثبت مرگ و مير شهرستان در نرم افزار ثبت مرگ.

  . پيگيری و ارائه گزارش عملکرد مرکز بهداشت و درمان شهرستان

  . همکاری با ارگانهای مختلف جهت برطرف کردن نيازهای آماری

  . همکاری با ديگر واحدهای ستادی درجهت پيشبرد برنامه های آماری

  . جلسات با واحد های تابعه – شرکت در جلسات معاونت بهداشت

  . آموزش چهره به چهره آماری در خصوص مشکلات آماری در پايان هر ماه و پيگيری رفع مشکلات

  . همکاری با واحد گسترش در انجام طرحهای مختلف

  . تهيه عملکرد مقايسه ای جهت تحويل به رياست محترم مرکز

  . نظارت بر برد سرپرستی مراکز

  . ارائه گزارش عملکرد مراجعين سر پايی و ارسال فيد بک به مراکز

  . آموزش نيروهای بدو خدمت

  . تهيه امتيازات چک ليست و تحويل به معاونت به صورت سه ماهه

  . تهيه شاخصها و عملکرد و تحويل به معاونت

  . تهيه جدول بازديد

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1361 | بازدید امروز : 77 | کل بازدید : 249285 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 0.9251